/تغییرات کانی شاپ
تغییرات کانی شاپ ۱۳۹۷/۴/۸ ۹:۰۸:۱۳

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۷.۴ در تاریخ ۷ تیر۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۷.۳ در تاریخ ۱ تیر ۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۷.۲ در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۷.۱ در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۷ در تاریخ ۲۴ خرداد ۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۶.۲ در تاریخ ۴ اردیبهشت۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۶.۱ در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۷ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۶ در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۵.۳ در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۵.۲ در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۵.۱ در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۵ در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۴ در تاریخ ۲۵ آذر ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۳ در تاریخ ۶ آذر ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۲ در تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲.۱ در تاریخ ۲۷ مهرماه ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۲ در تاریخ ۳ شهریور ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۹ در تاریخ ۱۲ تیر ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۸ در تاریخ  ۱۰ اردیبهشت ۹۶ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۷.۱ در تاریخ  ۵ اسفند ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۷ در تاریخ  ۴ دی ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۶.۲ در تاریخ  ۱۷ آذر ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۶.۱ در تاریخ  ۱۴ آذر ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۶ در تاریخ  ۹ آذر ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۵ در تاریخ  ۲۰ آبان ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۴ در تاریخ  ۴ آبان ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۳ در تاریخ  ۲۳ مهر ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۲ در تاریخ ۱۷ مهر ۹۵ ( کلیک کنید )

بروزرسانی قالب فروشگاهی کانی شاپ به نسخه ۱.۱ در تاریخ  ۱۱مهر ۹۵ ( کلیک کنید )